Stichting Vrienden van de Noorderkerk

p/a Noordermarkt 48

1015 NA Amsterdam

 

Fiscaalnummer: 8051.81.660

 

Staat van baten en lasten

in EUR

2016 2017
Baten
Opbrengst acties 4.551 1.886
Rente belegde middelen 646 51
Totaal baten 5.197 1.937
Lasten
Kosten acties 0 0
Algemene kosten 444 464
Totale lasten 444 464
Voordelig saldo 4.753 1.473

 

Toelichting op de staat van baten en lasten

In 2017 is in overeenstemming met het bestuursreglement, een bedrag van € 18.520 toegevoegd aan een bestemmingsreserve, in 2016 was dit ook € 18.520. De middelen uit deze bestemmingsreserve zijn direct opvraagbaar door het College van Kerkrentmeesters van de Noorderkerk te Amsterdam. Deze middelen kunnen worden aangewend voor de financiering van het onderhoud aan het kerkgebouw of activiteiten die vanuit de christelijke gemeente die samenkomt in de Noorderkerk worden georganiseerd.

Het in 2017 gerealiseerde resultaat wordt ten gunste gebracht van deze bestemmingsreserve. In aanvulling daarop is een bedrag van € 17.047 onttrokken aan de algemene reserve en gedoteerd aan de bestemmingsreserve.

 

Doelstelling en beleidsplan:

Geoormerkte middelen die vanuit fondsenwerving, giften of donaties worden verkregen worden strikt gescheiden gealloceerd en geregistreerd. Op deze wijze waarborgt de Stichting Vrienden van de Noorderkerk dat middelen die worden toegekend voor het onderhoud worden besteed aan het onderhoud van de Amsterdamse Noorderkerk en dat middelen die worden toegezegd voor gemeentelijke activiteiten van de christelijke gemeente alleen worden aangewend voor de financiering van gemeentelijke en missionaire activiteiten.

 

Bestuur en beloning:

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Deze bestuursleden voeren hun functie zonder vergoeding uit. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: C.J. Kraamer
Secretaris: A.F.J. van Schothorst
Penningmeester: B. Hempenius
Bestuurders: A. Stoffelsen, J.M. van Rijn, C. Wolfswinkel